Årsmøte onsdag 20 mars kl 1800 på Seivall

Årsmøte

Styret kaller inn og ønsker velkommen til årsmøte på Seivall onsdag 20. mars kl 1800.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
  3. Godkjenne de frammøtte representanter
  4.  Behandle årsmelding for 2018
  5.  Behandle revidert årsregnskap for 2018
  6.  Behandle innkomne forslag og saker.
  7.  Fastsette kontingent for 2019
  8.  Vedta budsjett for 2019
  9.  Behandle organisasjonsdokumentet «Klubben min».
  10. Valg

Frist for forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er satt til onsdag 6. mars 2019, og sendes foreningens leder, på e-post: jorn_fougner@hotmail.com.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter legges tilgjengelig på nettsidene onsdag 13. mars 2019.

Etter årsmøtet blir det servert pizza, resterende premieutdeling for regatta i 2018, og hyggelig seilprat.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til årsmøtet.

Jørn Fougner, leder