Generelt om lovnorm for idrettslag

Ufravikelig lovnorm

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal
godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt

lovarbeid i idrettslaget.

Innmelding i NIF

Ved innmelding i NIF må laget bruke lovnormen som sin lov. Først etter at laget er tatt opp i NIF,
kan laget gjøre endringer i loven.

Lovendringer

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen
for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft
straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av
idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettslaget legge til det idrettslaget selv anser som
nødvendig å ha regulert i egen lov. Intern organisering av idrettslaget skal reguleres gjennom
idrettslagets organisasjonsplan.

Motstrid mellom idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm

Tilleggene/endringene i idrettslagets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov,
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en
bestemmelse i idrettslagets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettslagets lov
være tilsvarende ugyldig.

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

 


 

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL)

(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Brevik Seilforening, stiftet 15. september 1918, med senere endringer, senest

av 30.01.2008 godkjent av Telemark idrettskrets den 29.02.2012

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Side 1 av 12

§2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.1

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Telemark idrettskrets, hører hjemme I
Porsgrunn kommune, og er medlem av Porsgrunn idrettsråd3.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§3 Medlemmer

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha
gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til
idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens
avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er
mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er
betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt
sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

1 Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for
eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en
rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres
enkeltvis.

2 Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette
skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter
idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.

3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

Side 2 av 12

(8)Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.4

(9)Æresmedlem regnes som fullverdig medlem.5

 

§4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§5 Kjønnsfordeling

(1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd
og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.

(2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen I
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det
velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer
eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved
beregningen av kjønnsfordelingen.

(3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denn
bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.6

§6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene7. Ingen kan møte eller
avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller
ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i laget.

__________________________
4 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.
5 Forslag kan kun fremsettes av styremedlemmer, eller i skriftlig lukket konvolutt til styret. Behandling av
æresmedlemskap skal være konfidensielt til vedtak om æresmedlem / medlemmer er godkjent.
Æresmedlemskap tildeles ved enstemmighet i styret. Kriterier vedtatt på BS årsmøte 2008: Medlem av BS
som har ytt eller bidratt betydelig sportslig og/eller organisasjonsmessig for fremme av seilsporten.
6 Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
7 For eksempel skyldig kontingent.

Side 3 av 12

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar I
samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger
innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og
ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte
og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

§7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet,
og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt
og medlemskap i idrettslaget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som I
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke
et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.8

 

§8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til

idrettslaget

(1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet
ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse I

_________________________________
8 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

Side4 av 12

en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.9

 

§9 Inhabilitet

(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken
b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems

___________________________________
9 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

Side 5 av 12

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

§10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling10 eller ved fjernmøte11. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med
forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning
til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan
motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal
fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

 

III. ØKONOMI

§12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskapsog
revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene I

_____________________________________
10 For eksempel møte per e-post.
11 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

Side 6 av 12

regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og
velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer I
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter I
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det
dekkes av positiv egenkapital.

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien
er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til
idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.
Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

 

IV.  ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i januar 12 måned.

(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres
tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på
senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av
innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker
som ikke kan behandles.

12 Idrettslaget må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det
påfølgende år.

Side 7 av 12

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for
medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke
er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de
fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av
idrettslaget.

 

§15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal13:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er)14 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker. 15
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.16
 10. Foreta følgende valg:17
  1. a) Leder og nestled
  2.  7 styremedlemmer18
  3. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. d) 2 revisorer19

————————————————-

13 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
14 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.
15 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å
behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.
16 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
17 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitspersoner det er behov for.
18 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum
1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
19Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11,
og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere

Side 8 av 12

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i

forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

 

§16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én

stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som

ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav

om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og

stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første

omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har

fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

 

§17 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14

dagers varsel etter:

 1. a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
 2. b) Vedtak av styret i idrettslaget.

_______________________________________________________________________________

idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til:

«Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

Side 9 av 12

 1. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
 2. d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på

internett eller på annen forsvarlig måte.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete

medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom

det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten

krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i

vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter

skal følge innkallingen.

 

§18 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet20

mellom årsmøtene.

(2) Styret skal:21

 1. a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.
 2. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med

de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge

for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og

budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

 1. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og

utarbeide mandat/instruks for disse.

 1. d) Representere idrettslaget utad.
 2. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.22

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det.

 

§19 Grupper/avdelinger/komiteer

_____________________________________________
20 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun idrettslagets hovedstyre som leder og forplikter laget.
Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen
laget. Dette innebærer blant annet at det bare er idrettslagets hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger
med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter
idrettslaget juridisk.
21 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Idrettslaget står fritt til å legge til andre
styreoppgaver i bestemmelsen.
22 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige
og/eller mennesker med utviklingshemming.

Side 10 av 12

(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal
velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir
kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
(2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte
bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr § 15 pkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets
godkjennelse jf. § 19.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å

unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv.

 

§22 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.23 Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar
med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

________________________________
23 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget benyttes.

Side 11 av 12

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler
etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal
oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære

årsmøte til behandling av saken.

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det
mister således sitt medlemskap i NIF.