Viktig informasjon – det er laget nye seillingsbestemmelser i Brevik seilforening med en god del endringer. Spesielt organisering av starter og bruk av flagg er særlig viktig endringer.Benytt 2014-utgave av regattakartet – Vær oppmerksom på at det er gjort justeringer på løpsoppsettet ved noen merkerundinger. Regattakart mai 2014
SEILINGSBESTEMMELSER VED TERMINFESTEDE REGATTAERRegattaer vil være underlagt ISAF kappseilingsregler 2013-2016 og aktuelle klasseregler.

Registrering

Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre registrering hos den organiserende myndighet (SF tilsluttet TSK). Registrering og betaling av startkontingent må foretas, hvis ikke annet er annonsert, senest 30 min. før 1. varsel på regattakontoret. Følgende satser gjelder når ikke annet fremgår ved spesiell innbydelse:

Båter, der hele mannskapet er under 16 år er gratis.
Joller/brett kr. 50,-
Tur & Havseilere kr. 200,-
Kjølbåt/Kragerøterne sr. kr. 150,-

 

Sesongkort:
Tur & Hav kr. 1.000,-
Kjølbåt kr. 800,-

Beskjeder til deltagerne

Beskjeder til deltakerne vil bli slått opp på regattaens offisielle oppslagstavle.

Endringer i seilingsbestemmelsene

Eventuelle forandringer i seilingsbestemmelsene vil bli slått opp på regattaens offisielle oppslagstavle senest 30 min. før første start. Eventuelle forandringer i tidsprogrammet vil bli slått opp før kl 1800 dagen før de trer i kraft.

Tidsprogram

Hvor ikke annet fremgår av innbydelse eller annonsering gjelder:

Onsdager             kl 1800
Lørdager             kl 1300
Søndager             kl 1200

 

Klasser:

Båtene er inndelt i følgende klasser

Båter                  Klasse
Cruising kl. 1       C1
Cruising kl. 2       C2
Express               Ex
Tur                     Tu
BB11                  BB
Kogg                  Kg
Zoom-8              Z8
Europajolle         Eu
RS FEVA 1          Rs
29er 1                29
Optimist 2          O2
Brett kl. A 3        B3
Brett kl. B 4        B4

 

Starter

Hver enkelt start vil ha sitt startflagg. Seilingsbestemmelsene, eller løpsbeskrivelsene vil gi informasjon om hvilket startflagg hver klasse skal starte etter. I mange tilfeller vil flere klasser starte i samme start, og da har de samme startflagg. Startene vil fortsatt bruke signaler og flagg som beskrevet i regattareglene 26, med den endringen at klasseflagget blir erstattet av startflagg. Startflagg i stede for klasseflagg er det som også er benyttet i Færderseilasen. Vær oppmerksom på at startflagget for en klasse kan variere i de forskjellige seilasene.

 

Startflagg:

Start 1    Flagg D
Start 2    Flagg E
Start 3    Flagg F
Start 4    Flagg J
Start 5    Flagg G

 

Normalt vil da startprosedyrene være:

Første start:
5 min. Flagg D opp + lyd
4 min. Flagg P opp + lyd
1 min. Flagg P ned + lyd
Start   Flagg D ned + lyd

 

Andre start:

5 min. Flagg E opp + lyd. Dette vil skje samtidig som start 1 starter
4 min. Flagg P opp + lyd
1 min. Flagg P ned + lyd
Start   Flagg E ned + lyd
osv.

Vi vil forsøke å starte jolleklassene 10 min etter foregående start. Dette betyr at første flagg (varsel) for disse, kommer 5 min. etter foregående start.
Ved avvik, er det flaggene som gjelder.
Vi vil forsøke å informere seilerne på en slik måte at det er enkelt å finne ut hvilket startflagg som gjelder for hver klasse.
Som hovedregel etableres egen start ved 3 deltakende båter eller mer i en klasse der dette er hensiktsmessig. Regattaansvarlig skal i denne vurderingen tilstrebe å ta hensyn til størrelse og seilegenskaper for å få mest mulig rettferdige start- og seilingsforhold.

Merker

Som rundingsmerker benyttes eksisterende sjømerker, orange/røde bøyer, eller øyer/holmer.

Starten

Seilasene starter iflg. kappseilingsregel 26. NB! Tiden i seilingsbestemmelsene er tiden for første start. Første varsel kommer fem minutter tidligere.

Gunderstart

I regattaer med gunderstart følges vanlig startprosedyre frem til generelt startsignal blir gitt. Hver enkelt båt starter da det antall minutter og sekunder etter denne starten, som kommer frem av gjeldene tabell, det ratingtallet båten har og valgt startalternativ for denne regattaen. Det kan ikke påregnes at det gis ytterligere informasjon fra startbåt, så hver enkelt må selv finne sitt starttidspunkt, og starte i henhold til dette.

Start og mållinje

Denne er mellom signalmast på dommertårnet og utlagt bøye (hvis ikke annet er annonsert).

Endring av løpet etter start – avkorting eller annullering

I h.t. regel 32 eller 33 vil bli signalisert som angitt i «Signaler for kappseilas».

Straff for brudd på regler i del 2

Regel 44.1, “to-tørns straff” gjelder. For Kogg og Kragerøterne gjelder når ikke annet er angitt, at straff etter regel 44.1 skal være en “en-tørns straff”.

Maksimaltid

Maksimaltiden er 3 timer for alle klasser dersom ikke annet er oppgitt i seilingsbestemmelsene for gjeldene seilas. Båter som går i mål mer enn 60 minutter etter at første båt i klassen er gått i mål noteres som ikke fullført. Dette endrer regel 35.

Protester

Protester skal skrives på skjema som fås på regattakontoret og skal leveres innen 30 min. etter at siste båt er gått i mål.

Poengberegning

Lavpoengsystemet, regel A2, vil bli benyttet. Ved lagseilas benyttes reglene i App. D.

Premiering

Det benyttes 1/3 premiering med avrunding til nærmeste hele tall delelig med 3. Starter kun 1 – én – båt i en klasse vil det bli delt ut 1/2 premie. Det utdeles inntil 4 mannskapspremier pr båt. Premieutdeling avholdes snarest mulig etter seilasen såfremt ikke annet er annonsert. For premiering av seilere under 12 år gjelder NIFs barneidrettsreglement.

Respittseilas

For Tur & Hav-seilere benyttes ratingtall fra NOR Rating målebrev for beregning av tidskorreksjoner.
Gyldig målebrev skal være registrert hos NOR Rating senest innen påmeldingsfristens utløp.
Klasseinndeling iht. ratingtall er som følger:
Klasse 1: Cruising Rating-tall lik eller høyere enn 0,930
Klasse 2: Crusing Rating-tall fra 0,929 og lavere
Åpen klasse: Alle rating-tall.

I klasse 1 og 2 er det det høyeste ratingtallet på målebrevet som bestemmer klassen, selv om man seiler med redusert rating (shorthand eller med redusert seilføring i forhold til største seilføring oppgitt på målebrev).Det må angis ved påmelding hvis man skal seile med annet enn det maksimale ratingtallet angitt på målebrevet på grunn av redusert seilføring eller shorthand.

Er det mindre enn tre båter i en klasse, kan klasser slås sammen.
Dersom det er liten deltagelse kan arrangøren avvike fra klasseinndelingene.

Det seiles etter ISAFs kappseilingsregler og SORC sikkerhetsbestemmelser kategori 4 samt gjeldende seilingsbestemmelser.

Motorbruk

Det er lov til å bruke motor for å komme seg fri fra en grunnstøting eller sammenfiltring med annen båt eller utstyr som hindre videre seilas, eller for å hindre sammenstøt med nyttefartøy. Motorbruken skal ikke føre til at man vinner fordel av å bruke den.

Om noen båt bryter seilasen, plikter den omgående å rapportere dette til arrangøren.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SPESIELLE SEILINGSBESTEMMELSER FOR SERIESEILASENE

Distriktets seilere inviteres til å delta i årets serieseilaser For alle klasser arrangeres 3 serier av 6 seilaser, en om våren, en om sommeren og en om høsten, hvorav 4 er tellende i hver serie og 2 strykninger.

Med generell dommermangel er det nødvendig å trekke inn de aktive seilerne til tårntjeneste. Aktive båter må være forberedt på å stille en person en gang pr. serie.

Alle seilasene starter fra Seivall med første start kl. 18.00.

Seilingsbestemmelser

Det henvises til avsnittet: “Seilingsbestemmelser ved terminfestede regattaer” maksimaltiden i disse bestemmelsene endres til: Seilasene avsluttes kl. 20.30 hver dag. Båter som ikke har fullført skåres som DNF. Hvis dommerlaget finner at det er lite sannsynlig at en seilas kan bli fullført innenfor maksimaltiden, kan seilasen annulleres. Regattakomiteen bestemmer om/når evt. om seilaser skal finne sted. Ved avkortning av regattaen, vises signalflagg ”S” fra dommertårn. Da er mållinjen mellom startbøye og dommertårn, i retning som er kortest fra siste merkerunding.

Påmelding / start kontingent

Påmelding kan skje inntil 30 min. før start til arrangør og gjelder for alle seilasene i den serien hvor påmeldingen foretas. Startkontingenten er:

Båter, der hele mannskapet er under 16 år er gratis.
Joller/Brett kr 100,-
Tur & Hav-seilere: kr 250,-
Kjølbåter: kr 200,-

 

Sesongkort:
Tur & Hav kr. 1.000,-
Kjølbåt kr. 800,-

Båter som ikke har betalt innen 30 min etter målgang i første deltakende serieseilas vil bli strøket fra resultatliste i gjeldende seilas.

Det ratingtall en båt meldes på med ved båtens første seilas gjelder for de resterende seilaser i serien. En båt skal kappseile i den klassen som ratingtall med spinnaker tilsier.

Klasseinndeling

Ved tre eller flere entypebåter kan disse be om å seile i egen klasse. Cruisingbåtene seiler normalt i to klasser. Cruising 1 fra og med rating 0.930 eller høyere. Cruising 2 fra rating 0,929 og lavere. En del seilaser legges opp med Åpen klasse og tungtseilende klasse (skøyter og motorseilere) i tillegg. Alle klasser kan ved lav deltagelse evt. slås sammen.

Resultater – klassevis

4 av 6 seilaser skal telle ved poengberegning. Poeng gis etter lavpoengsystemet, regel A.2. Båter som
ikke deltar, eller ikke fullfører en regatta, skal ha poeng for plassering som beskrevet i regel A.5. Den båt som har lavest poengtall for 4 seilaser har vunnet den gjeldende serien. Skulle to eller flere båter ha lik poengsum, rangeres man ut fra plassering i siste seilas i serien.

Premiering og utdeling

Premiering av seilasene skjer fortrinnsvis umiddelbart etter endt seilas, etter 1/3 prinsippet, med mannskapspremiering. Dommere og vinnere oppfordres til å si noen ord om løpet i forbindelse med utdelingen. Uavhentede premier kan hentes hos regattakomiteen og senest på årsmøtet