Årsmøte 22 mars kl 1800 på Seivall

I styremøte 19 januar er det vedtatt å arrangere årsmøte på Seivall torsdag 22 mars kl 1800.  Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Fullstendig saksliste med sakspapirer gjøres tilgjengelig 15. mars, en uke i forveien på nettsidene. Frist for å melde inn saker til behandling er to uker før møtet.

Det blir lett servering (pizza) og utdeling av resterende premier i etterkant av årsmøtet.

Styret fremmer i år forslag til tiltak til det som er vurdert som nødvendige utbedringer og forsterkning av bryggeanlegget. Bølger har medført skader på båter og det er behov for ytterligere bølgedemping. Forslag legges ut 15. mars.

Pkt 1 – 1 Innkalling årsmøte BS 22 mars 2018.

Pkt 4 – Årsberetning fra styret og gruppene 2017

Pkt 5 – regnskap 2017 med noter

Resultat VB 2017 mot budsjett 2017

Balanse VB 2017 mot 2016

komprimert

Revisjonsberetning 2017 signert

Pkt 6 – Dagsorden pkt 6 2018 – Sak vedr bølgedemping og nødvendig utbedringer av bryggeanlegget

Pkt 7 – Dagsorden pkt 7 2018 Fastsette kontingent for 2018

Pkt 8 – budsjett 2018_c

Pkt 9 – Behandle dokumentet «Klubben min». Redegjøres for i møtet. Dokumentet «Klubben min» består som nettversjon på vår webside.

Pkt 10 – Valgkomiteen legger frem forslag i møtet.