Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2020

Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik seilforening. Årsmøtet avholdes 19 mai kl.18.00 på Seivall

Styret kalte inn til årsmøte den 24.03.2020, det var ikke kommet noen saker fra medlemmer innen fristens utløp.  Grunnet koronapandemien ble det besluttet å utsette årsmøtet. Etter behandling i styremøte den 14.04 ble det besluttet å gjennomføre digitalt årsmøte 19.05

Nå er pandemien mer under kontroll og det åpnes opp for større organiserte samlinger, så lenge man forholder seg til smittevernreglene.

På bakgrunn av dette ønsker styret å avholde ordinært årsmøte på Seivall tirsdag 19. mai kl 18.00

Etter første innkalling var det ikke kommet saker som medlemmer ønsket behandlet på årsmøtet,

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
  3. Godkjenne de frammøtte representanter
  4. Behandle årsmelding for 2019
  5. Behandle revidert årsregnskap for 2019
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette kontingent for 2020
  8. Vedta budsjett for 2020
  9. Behandle sak om jolleslipp og flytebrygger.
  10. Valg

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på foreningens hjemmeside og facebook.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Seilforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Sortedal treffes på mobil 91607575, eller e.post.  ps@porsgrunn.kommune.no

Premieutdeling utsettes til høsten 2020 i forbindelse med rødskjærseilasen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret