Seilkurs for barn 2020 avlyses

Da vi i høst skal rive den gamle og bygge ny jolleslipp på Seivall vil det ikke bli arrangert seilkurs for barn i 2020.

Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021 og da med ny flott jolleslipp til alle jolleseilere, nye som gamle.

Mvh.

Styret

Dommere – Sommerserien 2020

Hei

Er det noen som frivillig melder seg til Tårntjeneste Følgende datoer: 15.07 – 22.07 – 29.07 og 05.08.

Ta kontakt med Ole Øyvind Ingebretsen på 400 21 023 eller oleingebretsen@gmail.com.

Mooringo på Seivall.

Sommerserien 2020

Steingrunn Doublehanded lørdag 13. Juni

Steingrunn Doublehanded, to i hver båt, en passe stor utfordring for mange. Vi oppfordrer alle Tur & Hav-seilere i området til å ta en utfordring i fjorden og ute på Langesundsbukta.

Klasseinndeling: Express, Tur og Racing. Ikke krav til målebrev i Turklassen, her setter vi en rating fra tidligere eller for en tilsvarende båt og seilføring. Påkrevd gyldig målebrev for Racing, valgfri seilføring i hht målebrev.

Seilingsbestemmelser: Det henvises til avsnittet «Seilingsbestemmelser ved terminfestede regattaer».

Regattaansvarlig Ole Øyvind Ingebretsen tlf. 40021023

Løpet på ca 21 nm: Start Seivall – Langøya S – Steingrunn lyd/lysbøye P – Lammøskjæra P – Mål Seivall

Starttidspunkt: Express og Turklasse (12:00) – Racing (12:05)

Regatta avsluttes Kl. 1800, båter som ikke har fullført innen da scores med DNF. Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig å melde fra til regattansvarlig om du bryter.

Link: Påmelding Steingrunn Doubelhanded

NOR-Rating

Ved påmelding legges rating inn i feltet «YS» under båtdata (husk å bruke punktum og ikke komma, eks. 0.975).

Stråholmen Rundt lørdag 6. juni

Da er det endelig avklart gjennomføring av årets Stråholmen Rundt seilas lørdag 6. juni med tilpassing til gjeldende Covid-19 veiledning fra NSF.

Se mer info og seilingsbestemmelser for Skagerak Skjærgårdscup 2020

Se mer info om Stråholmen Rundt 2020 og påmeldingside på manage2sail.

Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2020

Innkalling til årsmøte i Brevik Seilforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Brevik seilforening. Årsmøtet avholdes 19 mai kl.18.00 på Seivall

Styret kalte inn til årsmøte den 24.03.2020, det var ikke kommet noen saker fra medlemmer innen fristens utløp.  Grunnet koronapandemien ble det besluttet å utsette årsmøtet. Etter behandling i styremøte den 14.04 ble det besluttet å gjennomføre digitalt årsmøte 19.05

Nå er pandemien mer under kontroll og det åpnes opp for større organiserte samlinger, så lenge man forholder seg til smittevernreglene.

På bakgrunn av dette ønsker styret å avholde ordinært årsmøte på Seivall tirsdag 19. mai kl 18.00

Etter første innkalling var det ikke kommet saker som medlemmer ønsket behandlet på årsmøtet,

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
 3. Godkjenne de frammøtte representanter
 4. Behandle årsmelding for 2019
 5. Behandle revidert årsregnskap for 2019
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent for 2020
 8. Vedta budsjett for 2020
 9. Behandle sak om jolleslipp og flytebrygger.
 10. Valg

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på foreningens hjemmeside og facebook.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Brevik Seilforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per Sortedal treffes på mobil 91607575, eller e.post.  ps@porsgrunn.kommune.no

Premieutdeling utsettes til høsten 2020 i forbindelse med rødskjærseilasen.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

INFORMASJON FRA STYRET 15/4-2020

Styret ønsker med dette å gi litt informasjon til alle medlemmer da starten på sesongen ikke ble helt som planlagt. De fleste er i full gang med båtpuss og planlagt sjøsetting, noen har allerede fått båten på vannet. Vårserien er noe mange har gledet seg til etter måneder uten aktivitet. For BS får korona tiltakene til dels store konsekvenser, også økonomisk, seilkurs er utsatt, avbestillinger på utleie av klubbhuset, ingen kiosksalg og ingen regatta avgifter osv. Medlemskontingenten sendes ut i disse dager, styret henstiller alle medlemmer til å støtte opp om klubben og ser frem til fortsatt god aktivitet og sosialt samvær på Seivall når myndighetene åpner opp for aktivitet.

Avlysning av regattaer frem til 15. Juni:
Som følge av at regjeringen forbyr idrettsarrangement fram til 15. juni avlyses eller utsettes alle regattaer i regi av BS fram til denne datoen.Dersom det blir åpning for arrangement før 15. juni vil vi gjøre vårt beste for å få gjennomført regattaer i den grad det blir mulig.

BS åpner for trygg seiling:
Seilforbundet lanserte 3. april sine koronavettregler for trygg seiling mens man samtidig opprettholder smittevernet. Med disse reglene i bakhodet kan vi så smått begynne å drive treninger og aktivitet i klubben. NSFs koronavettregler:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt. Det er foretrukket å låne seiljolle, merke den med navn slik at den blir «personlig».
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten: Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann. Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 6. Garderobe og klubbhus holdes stengt for aktiviteter.

 

Utleie klubbhuset:
Når det gjelder utleie av klubbhuset på Seivall er all utleie og bruk midlertidig stoppet. Vi håper selvfølgelig å komme i gang igjen så snart som mulig, her følger vi myndighetens råd og forholder oss til det.

Årsmøte:
Styret har besluttet å utsette årsmøtet til tirsdag 19.mai. Det vil bli gjennomført et digitalt årsmøte med retningslinjer som er satt og lagt til rette for foreningen av NIF. Mer info om digitalt årsmøte kommer senere.

Mvh
Per Sortedal
Mobil 91607575

Avlysning av planlagt årsmøte 24/3

Det er besluttet å utsette årsmøte i Brevik seilforening inntil videre. Styret vil komme tilbake med ny innkallings dato når det er tryggere å avholde møtet. NIF har satt ny frist til gjennomføring innen 15 juni.
Inntil da, følg myndighetenes råd i disse koronatider.

Mvh
Styret i Brevik Seilforening.

Årsmøte 24. mars 2020 kl. 18:00 på Seivall

Det arrangereres årsmøte på Seivall tirsdag 24. mars. Fullstendig saksliste med sakspapirer gjøres tilgjengelig på BS nettside tisrsdag 17. mars, en uke i forkant av årsmøte. Innkomne saker til behandling i årsmøte må være styre i hende senest to uker før årsmøte dvs. fristen er tirsdag 10. mars. Forslag til saker som skal behandles sendes på mail til styreleder Per Sortedal (per.sortedal@porsgrunn.kommune.no).